Việt Nam Tour Trekking

Việt Nam Tour Trekking

Việt Nam Tour Trekking

TOUR NHA TRANG 4 NGÀY 3 ĐÊM

Thông tin tour
Tour code: Travel-20
Giá từ: Liên hệ
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Khám phá thành phố biển xinh đẹp bậc nhất Việt Nam trong chương trình tour Nha Trang 4 ngày 3 đêm cùng Vietrek Travel
Hỗ trợ khách hàng
<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Tour Nha Trang 4 ng&agrave;y 3 đ&ecirc;m đưa qu&yacute; kh&aacute;ch đến kh&aacute;m ph&aacute;&nbsp;th&agrave;nh phố biển nằm tại vị tr&iacute; trung t&acirc;m tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a. Từ l&acirc;u, v&ugrave;ng đất Nha Trang&nbsp;l&agrave; một trong những điểm du lịch thu h&uacute;t kh&aacute;ch nhất Việt Nam. Được thi&ecirc;n nhi&ecirc;n ưu &aacute;i, ban tặng những b&atilde;i biển, v&ugrave;ng vịnh đẹp c&ugrave;ng nhiều đảo lớn nhỏ. Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, Nha Trang c&ograve;n sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh, điểm tham quan, vui chơi v&agrave; cơ sở nghỉ. Kh&iacute; hậu nơi đ&acirc;y tương đối &ocirc;n h&ograve;a, với m&ugrave;a kh&ocirc; k&eacute;o d&agrave;i từ th&aacute;ng 1 đến th&aacute;ng 8, kh&ocirc;ng c&oacute; m&ugrave;a đ&ocirc;ng lạnh. Do đ&oacute;, du kh&aacute;ch c&oacute; thể tới đ&acirc;y du lịch quanh năm.</span></span></span></span></p> <h2 style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Lịch tr&igrave;nh tour kh&aacute;ch đo&agrave;n Nha Trang 4 Ng&agrave;y 3 Đ&ecirc;m:</strong></span></span></h2> <h3 style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="background-color:yellow">NG&Agrave;Y 1: TP. HỒ CH&Iacute; MINH &ndash; NHA TRANG &ndash; KDL BIỂN B&Atilde;I D&Agrave;I (ĂN: S&Aacute;NG &ndash; TRƯA &ndash; TỐI)</span></strong></span></span></h3> <h3 style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" longdesc="tour-nha-trang" src="/ckeditor/plugins/fileman/Uploads/Hinh-Tour/1tour-khach-doan-nha-trang-4-ngay-3-dem.png" style="height:100%; width:100%" /></strong></span></span></h3> <ul> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#c45911">05h30</span></strong>: Xe v&agrave;<strong> </strong>HDV của Vietrek Travel đ&oacute;n qu&yacute; kh&aacute;ch tại điểm hẹn v&agrave; khởi h&agrave;nh đi Nha Trang. Qu&yacute; du kh&aacute;ch nghỉ ngơi tr&ecirc;n xe.</span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#c45911">07h30</span></strong>: Qu&yacute; kh&aacute;ch d&ugrave;ng điểm t&acirc;m s&aacute;ng v&agrave; tiếp tục h&agrave;nh tr&igrave;nh đến Nha Trang.</span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#c45911">11h30</span></strong>: Xe dừng lại tại nh&agrave; h&agrave;ng để du kh&aacute;ch thưởng thức bữa trưa.</span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#c45911">16h00</span></strong>: Xe dừng tại khu du lịch biển B&atilde;i D&agrave;i, qu&yacute; kh&aacute;ch tham quan tự do, tắm biển cũng như thưởng thức hải sản tươi ngon (chi ph&iacute; tự t&uacute;c).</span></span></p> </li> </ul> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#0070c0">Biển B&atilde;i D&agrave;i </span><span style="color:black">- </span></strong><span style="color:black">nổi tiếng l&agrave; một b&atilde;i biển đẹp của Cam Ranh, với đường bờ biển trải d&agrave;i, nước biển trong xanh. Đến đ&acirc;y, du kh&aacute;ch sẽ ấn tượng bởi vẻ đẹp n&ecirc;n thơ, b&igrave;nh dị của b&atilde;i biển n&agrave;y, v&igrave; nằm kh&aacute; xa th&agrave;nh phố n&ecirc;n tr&aacute;nh được sự ồn &agrave;o của phố thị. Ch&iacute;nh n&eacute;t đẹp nguy&ecirc;n sơ ấy đ&atilde; chiếm trọn tr&aacute;i tim của du kh&aacute;ch khi dừng ch&acirc;n tại B&atilde;i D&agrave;i.</span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><img alt="" longdesc="tour-nha-trang" src="/ckeditor/plugins/fileman/Uploads/Hinh-Tour/2tour-khach-doan-nha-trang-4-ngay-3-dem.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <ul> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#c45911">17h30</span></strong><span style="color:black">:<strong> </strong>Xe đưa qu&yacute; kh&aacute;ch tiếp tục di chuyển đến trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Nha Trang v&agrave; nhận ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn.</span></span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#c45911">18h00</span></strong><span style="color:black">: Đo&agrave;n c&ugrave;ng nhau d&ugrave;ng bữa tối tại nh&agrave; h&agrave;ng. Sau bữa tối, xe đưa đo&agrave;n đi tham quan </span><strong><span style="color:#2e74b5">Th&aacute;p Trầm Hương</span></strong><span style="color:black"> v&agrave; </span><strong><span style="color:#2e74b5">chợ đ&ecirc;m Nha Trang</span></strong><span style="color:black">.</span></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#2e74b5">Th&aacute;p Trầm Hương</span></strong><strong> </strong><span style="color:black">&ndash; tọa lạc b&ecirc;n cạnh b&atilde;i biển của trung t&acirc;m th&agrave;nh phố. C&ocirc;ng tr&igrave;nh đặc sắc n&agrave;y l&agrave; biểu tượng của Nha Trang, g&oacute;p phần quảng b&aacute; h&igrave;nh ảnh của th&agrave;nh phố biển đến với du kh&aacute;ch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. </span></span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#2e74b5">Chợ đ&ecirc;m Nha Trang</span></strong><span style="color:black"> - </span>du kh&aacute;ch tự do tham quan chợ đ&ecirc;m v&agrave; tản bộ tr&ecirc;n phố đi bộ b&ecirc;n h&ocirc;ng&nbsp;Trung t&acirc;m Văn h&oacute;a 46 Trần Ph&uacute;. Thưởng thức&nbsp;ẩm thực đường phố hấp dẫn, đặc trưng của v&ugrave;ng đất Nha Trang.</span></span></p> </li> </ul> </li> </ul> <h3 style="margin-right:0cm"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="background-color:yellow">NG&Agrave;Y 2: CH&Ugrave;A LONG SƠN &ndash; TH&Aacute;P B&Agrave; PONAGAR &ndash; NH&Agrave; YẾN &ndash; TRUNG T&Acirc;M NGỌC TRAI &nbsp;(ĂN: S&Aacute;NG &ndash; TRƯA &ndash; TỐI)</span></strong></span></span></h3> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" longdesc="tour-nha-trang" src="/ckeditor/plugins/fileman/Uploads/Hinh-Tour/4tour-khach-doan-nha-trang-4-ngay-3-dem.png" style="height:100%; width:100%" /></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#c45911">07h00</span></strong>: Đo&agrave;n d&ugrave;ng điểm t&acirc;m s&aacute;ng trước khi bắt đầu tham quam điểm đến đầu ti&ecirc;n trong ng&agrave;y.</span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#c45911">08h00</span></strong>: Xe đưa qu&yacute; kh&aacute;ch đến thăm hai điểm tham quan nổi tiếng kh&ocirc;ng thể bỏ lỡ khi đến Nha Trang, đ&oacute; l&agrave; <strong><span style="color:#2e74b5">ch&ugrave;a Long Sơn </span></strong><span style="color:black">v&agrave; </span><strong><span style="color:#2e74b5">th&aacute;p B&agrave; Ponagar</span></strong><span style="color:black">.</span></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#2e74b5">Ch&ugrave;a Long Sơn </span></strong><span style="color:black">&ndash; ng&ocirc;i cổ tự l&acirc;u đời tại Nha Trang. Nơi đ&acirc;y đang sở hữu bức tượng Phật Tổ ngo&agrave;i trời lớn nhất được ghi t&ecirc;n v&agrave;o s&aacute;ch kỷ lục Guiness Việt Nam. Ng&ocirc;i ch&ugrave;a c&ograve;n l&agrave; một trong những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c cổ k&iacute;nh mang đậm bản sắc văn h&oacute;a Phật gi&aacute;o ở nước ta.&nbsp; </span></span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#2e74b5">Th&aacute;p B&agrave; Ponagar </span></strong><span style="color:black">&ndash; một di t&iacute;ch lịch sử nổi tiếng được nhiều du kh&aacute;ch lựa chọn l&agrave; điểm đến cho h&agrave;nh tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute; v&ugrave;ng đất Nha Trang. Th&aacute;p B&agrave; Ponagar l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c nghệ thuật v&ocirc; c&ugrave;ng độc đ&aacute;o của Vương quốc Chăm Pa cổ. &nbsp;&nbsp;</span></span></span></p> </li> </ul> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#c45911">11h30</span></strong><span style="color:black">:<strong> </strong>Đo&agrave;n d&ugrave;ng bữa trưa tại nh&agrave; h&agrave;ng, sau đ&oacute; quay về kh&aacute;ch sạn nghỉ ngơi.</span></span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#c45911">CHIỀU</span></strong><span style="color:black">: Trong tour Nha Trang 4&nbsp;ng&agrave;y 3&nbsp;đ&ecirc;m, qu&yacute; kh&aacute;ch được tự do lựa chọn một trong ba chương tr&igrave;nh du lịch do Vietrek Travel tổ chức, gồm: </span></span></span></p> </li> </ul> <p style="margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#c45911">Chương tr&igrave;nh 1</span></strong><span style="color:black">: </span></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Tham quan </span><strong><span style="color:#2e74b5">nh&agrave; yến Nha Trang</span></strong><span style="color:black">, t&igrave;m hiểu về quy tr&igrave;nh khai th&aacute;c v&agrave; chế biến cho ra c&aacute;c sản phẩm từ yến.</span></span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Tham quan </span><strong><span style="color:#2e74b5">trung t&acirc;m ngọc trai Long Beach Pearl Nha Trang</span></strong><span style="color:black">, t&igrave;m hiểu về quy tr&igrave;nh nu&ocirc;i cấy, khai th&aacute;c v&agrave; chế t&aacute;c ngọc trai. Tham quan khu trưng b&agrave;y với hơn 3,000 mẫu ngọc trai ấn tượng kh&aacute;c nhau. Qu&yacute; kh&aacute;ch tự do mua sắm ngọc trai v&agrave; những trang sức l&agrave;m từ ngọc trai.</span></span></span></p> </li> </ul> <p style="margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#c45911">Chương tr&igrave;nh 2</span></strong><span style="color:black">: </span></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#2e74b5">Vinwonder</span></strong><strong> </strong><span style="color:black">&ndash; </span><span style="background-color:white"><span style="color:black">l&agrave; một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam, Nha Trang c&ograve;n nổi tiếng với thi&ecirc;n đường vui chơi giải tr&iacute; &ldquo;Disneyland Việt Nam&rdquo;. Qu&yacute; kh&aacute;ch vượt 3320m c&aacute;p treo biển d&agrave;i nhất thế giới để sang đảo ngọc xinh đẹp. Điểm đến vui chơi, giải tr&iacute; hấp dẫn với nhiều tr&ograve; chơi th&uacute; vị, từ mạo hiểm đến đơn giản (chi ph&iacute; tự t&uacute;c, 880.000 VNĐ/Người lớn).</span></span></span></span></p> </li> </ul> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#c45911">Chương tr&igrave;nh 3</span></strong><span style="color:black">: Hoạt động </span><strong><span style="color:#2e74b5">Team building</span></strong><span style="color:black"> với đa dạng c&aacute;c tr&ograve; chơi mang đậm t&iacute;nh đồng đội d&agrave;nh cho kh&aacute;ch đo&agrave;n (ch&iacute; ph&iacute; t&iacute;nh theo g&oacute;i, t&ugrave;y v&agrave;o số lượng th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n). </span></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#c45911">18h00</span></strong><span style="color:black">: Đo&agrave;n d&ugrave;ng cơm tối tại nh&agrave; h&agrave;ng. Sau đ&oacute; tự do kh&aacute;m ph&aacute; th&agrave;nh phố Nha Trang về đ&ecirc;m.</span></span></span></li> </ul> <h3 style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="background-color:yellow">NG&Agrave;Y 3: B&Atilde;I TRANH &ndash; VỊNH SAN H&Ocirc; &ndash; TẮM B&Ugrave;N H&Ograve;N TẰM</span></strong></span></span></h3> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" longdesc="tour-nha-trang" src="/ckeditor/plugins/fileman/Uploads/Hinh-Tour/10tour-khach-doan-nha-trang-4-ngay-3-dem.png" style="height:100%; width:100%" /></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#c45911">07h00</span></strong><span style="color:black">: Đo&agrave;n d&ugrave;ng điểm t&acirc;m bữa s&aacute;ng tại kh&aacute;ch sạn.</span></span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#c45911">08h00</span></strong><span style="color:black">: Xe đưa qu&yacute; kh&aacute;ch đến </span><strong><span style="color:#2e74b5">cảng du lịch Cầu Đ&aacute;</span></strong><span style="color:black">, đo&agrave;n di chuyển l&ecirc;n t&agrave;u, khởi h&agrave;nh chuyến kh&aacute;m ph&aacute; cuộc sống của ngư d&acirc;n vịnh biển Nha Trang. </span></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#2e74b5">B&atilde;i Tranh</span></strong><strong> </strong><span style="color:black">thuộc đảo Tr&iacute; Nguy&ecirc;n, được xem l&agrave; một trong những h&ograve;n đảo đẹp nhất của v&ugrave;ng vịnh Nha Trang. B&atilde;i Tranh sở hữu vẻ đẹp h&uacute;t hồn, nổi bật với l&agrave;n nước trong xanh, một b&ecirc;n l&agrave; b&atilde;i c&aacute;t trắng mịn, một b&ecirc;n l&agrave; b&atilde;i sỏi trải d&agrave;i. Cảnh n&uacute;i non h&ograve;a quyện c&ugrave;ng m&acirc;y trời c&agrave;ng tạo n&ecirc;n sự quyến rũ cho nơi đ&acirc;y. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, du kh&aacute;ch c&oacute; thể tham gia c&aacute;c hoạt động thể thao như: d&ugrave; k&eacute;o, moto nước, lặn biển, đi bộ dưới đ&aacute;y biển&hellip; (chi ph&iacute; tự t&uacute;c).</span></span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#2e74b5">Vịnh San H&ocirc;</span></strong><span style="color:black"> thuộc H&ograve;n Một, l&agrave; địa điểm du lịch thu h&uacute;t những tr&aacute;i tim y&ecirc;u th&iacute;ch kh&aacute;m ph&aacute; đại dương gh&eacute; thăm. B&ecirc;n cạnh vẻ ngo&agrave;i thơ mộng đặc trưng của v&ugrave;ng Vịnh, th&igrave; s&acirc;u b&ecirc;n dưới mặt nước l&agrave; một hệ sinh th&aacute;i v&ocirc; c&ugrave;ng đa dạng. Hiện tại nơi đ&acirc;y đang sở hữu 80 lo&agrave;i san h&ocirc;, hải quỳ, 70 lo&agrave;i c&aacute; v&agrave; nhiều lo&agrave;i động &ndash; thực vật kh&aacute;c.</span></span></span></p> </li> </ul> </li> </ul> <p style="margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#c45911">11h00</span></strong><span style="color:black">: Đo&agrave;n d&ugrave;ng cơm trưa tại nh&agrave; h&agrave;ng tr&ecirc;n vịnh San H&ocirc; với menu đa dạng trước khi tham quan c&aacute;c điểm c&ograve;n lại. Tr&ecirc;n đảo c&oacute; ghế, lều để qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể nghỉ ngơi sau bữa trưa.</span></span></span> <ul> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#2e74b5">Tắm b&ugrave;n H&ograve;n Tằm </span></strong><span style="color:black">&ndash; một khu resort đẳng cấp 4 sao Nha Trang. Đến với H&ograve;n Tằm, qu&yacute; kh&aacute;ch được thư gi&atilde;n tại hồ bơi b&ugrave;n kho&aacute;ng cao cấp c&oacute; diện t&iacute;ch 2,400m2, tầm nh&igrave;n hướng ra vịnh Nha Trang. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trải nghiệm hồ bơi suối kho&aacute;ng, thảo dược cũng l&agrave; lựa chọn được rất nhiều du kh&aacute;ch ưa th&iacute;ch.</span></span></span></p> </li> </ul> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="background-color:white"><span style="color:#c45911">15h00</span></span></strong><span style="background-color:white"><span style="color:black">: Kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh tham quan đảo tại Nha Trang, qu&yacute; kh&aacute;ch l&ecirc;n t&agrave;u về lại đất liền. Nghỉ ngơi v&agrave; sinh hoạt tự do tại kh&aacute;ch sạn.</span></span></span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="background-color:white"><span style="color:#c45911">18h00</span></span></strong><span style="background-color:white"><span style="color:black">: Xe đưa qu&yacute; kh&aacute;ch đến nơi d&ugrave;ng bữa tối hoặc </span></span><strong><span style="background-color:white"><span style="color:#2e74b5">tiệc Gala dinner</span></span></strong><span style="background-color:white"><span style="color:black"> - <em>một chương tr&igrave;nh kh&aacute; phổ biến được nhiều doanh nghiệp quan t&acirc;m v&igrave; mang nhiều &yacute; nghĩa như: quảng b&aacute; v&agrave; n&acirc;ng cao h&igrave;nh ảnh doanh nghiệp, x&acirc;y dựng mối quan hệ, gắn kết nội bộ, th&uacute;c đấy tinh thần nh&acirc;n vi&ecirc;n, x&acirc;y dựng văn h&oacute;a doanh nghiệp&hellip; (chi ph&iacute; t&iacute;nh theo g&oacute;i, t&ugrave;y v&agrave;o số lượng th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n). </em></span></span></span></span></p> </li> </ul> <h3 style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="background-color:yellow">NG&Agrave;Y 4: NHA TRANG &ndash; TP. HỒ CH&Iacute; MINH</span></strong></span></span></h3> <ul> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#c45911">07h00</span></strong>:<strong> </strong>Qu&yacute; kh&aacute;ch sắp xếp h&agrave;nh l&yacute; v&agrave; l&agrave;m thủ tục trả ph&ograve;ng. Sau đ&oacute;, xe đưa đo&agrave;n<strong> </strong>đến nh&agrave; h&agrave;ng d&ugrave;ng buffet s&aacute;ng. Sau đ&oacute; khởi h&agrave;nh về lại TP. HCM.</span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dừng ch&acirc;n tại th&agrave;nh phố Phan Rang, qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể thưởng đặc sản mật nho Phan Rang miễn ph&iacute;. Sau đ&oacute;, đo&agrave;n d&ugrave;ng bữa trưa v&agrave; tiếp tục h&agrave;nh tr&igrave;nh về TP. HCM.</span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#c45911">19h30</span></strong>: Thời gian dự kiến về đến điểm đ&oacute;n ban đầu. Kết th&uacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute; Nha Trang 4 ng&agrave;y 3 đ&ecirc;m. HDV của Vietrek Travel tạm biệt qu&yacute; kh&aacute;ch, hẹn gặp lại qu&yacute; kh&aacute;ch trong những trương tr&igrave;nh tiếp theo của Vietrek Travel.</span></span></p> </li> </ul> <table align="left" border="1" cellspacing="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse; margin-left:6.75pt; margin-right:6.75pt; width:550pt"> <tbody> <tr> <td style="background-color:#9cc2e5; width:139.25pt"> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">PHƯƠNG TIỆN</span></strong></span></span></p> </td> <td style="background-color:#9cc2e5; width:90.0pt"> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">&Ocirc; T&Ocirc;</span></strong></span></span></p> </td> <td style="background-color:#9cc2e5; width:117.0pt"> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">THỜI LƯỢNG</span></strong></span></span></p> </td> <td style="background-color:#9cc2e5; width:139.5pt"> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">4 NG&Agrave;Y 3 Đ&Ecirc;M</span></strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="width:485.75pt"> <p style="margin-left:36pt; margin-right:0cm; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:red">Gi&aacute; từ 3.000.000 VND/Kh&aacute;ch</span></strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height:117.0pt; width:485.75pt"> <ul> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Gi&aacute; tour &aacute;p dụng cho đo&agrave;n ri&ecirc;ng tối thiểu 20 người, số lượng thay đổi, gi&aacute; sẽ thay đổi</span></span></span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Trẻ em từ 05 &ndash; 11 tuổi: 70% gi&aacute; tour, ngủ gh&eacute;p với gia đ&igrave;nh. Hai người lớn k&egrave;m </span><span style="background-color:white"><span style="color:black">theo 01 trẻ, từ trẻ thứ hai t&iacute;nh gi&aacute; như người lớn.</span></span></span></span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Dưới 05 tuổi: miễn ph&iacute;, b&eacute; sử dụng dịch vụ chung với người lớn. Chi ph&iacute; ph&aacute;t sinh tr&ecirc;n tour gia đ&igrave;nh vui l&ograve;ng chi trả th&ecirc;m. Hai người lớn được k&egrave;m theo 01 trẻ em, nếu c&oacute; trẻ thứ hai đi k&egrave;m, vui l&ograve;ng t&iacute;nh gi&aacute; như trẻ từ 5 - đến 11 tuổi (70% chi ph&iacute; tour)</span></span></span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:white"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Từ 11 tuổi trở l&ecirc;n: gi&aacute; tour như người lớn.</span></span></span></span></span></p> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <h2 style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</h2> <h2 style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</h2> <h2 style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</h2> <h2 style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</h2> <h2 style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</h2> <h2 style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</h2> <h2 style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</h2> <h2 style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</h2> <h2 style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</h2> <h2 style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">GI&Aacute; TOUR NHA TRANG 4 NG&Agrave;Y 3 Đ&Ecirc;M&nbsp;GỒM:</span></span></strong></h2> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#ed7d31">VẬN CHUYỂN:</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Xe du lịch đời mới đưa đ&oacute;n suốt tour</span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">T&agrave;i xế đ&uacute;ng giờ - Nhiệt t&igrave;nh - Vui vẻ - T&aacute;c phong chuy&ecirc;n nghiệp</span></span></p> </li> </ul> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#ed7d31">ĂN UỐNG:</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">04 bữa ăn s&aacute;ng, menu t&ocirc; + ly hoặc buffet</span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">07 bữa ăn ch&iacute;nh với thực đơn phong ph&uacute; từ 100.000đ/suất &ndash; 150.000đ/suất</span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">01 bữa tiệc Gala dinner (nếu c&oacute;)</span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nước uống suốt h&agrave;nh tr&igrave;nh</span></span></p> </li> </ul> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#ed7d31">LƯU TR&Uacute;:</span></strong> 03 đ&ecirc;m lưu tr&uacute; tại kh&aacute;ch sạn trong khu trung t&acirc;m th&agrave;nh phố</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#ed7d31">C&Aacute;C ĐIỂM THAM QUAN:</span></strong> </span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Gi&aacute; v&eacute; tham quan th&aacute;p B&agrave; Ponagar</span></span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Gi&aacute; t&agrave;u di chuyển v&agrave; gi&aacute; v&eacute; tham quan 3 đảo</span></span></span></p> </li> </ul> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#ed7d31">HƯỚNG DẪN VI&Ecirc;N: </span></strong>Thuyết minh v&agrave; phục vụ đo&agrave;n suốt tuyến</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#ed7d31">BẢO HIỂM DỊCH VỤ:</span></strong> Bảo hiểm du lịch với ph&iacute; bồi thường tối đa&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>50.000.000đ/trường hợp</strong></span></span></p> <h2 style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">GI&Aacute; TOUR NHA TRANG KH&Ocirc;NG BAO GỒM:</span></span></strong></h2> <ul> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Thuế VAT</span></span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Chi ph&iacute; c&aacute; nh&acirc;n ph&aacute;t sinh ngo&agrave;i chương tr&igrave;nh</span></span></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Chi ph&iacute; bồi dưỡng cho cho hướng dẫn vi&ecirc;n v&agrave; t&agrave;i xế</span></span></span></p> </li> </ul> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Gợi &yacute; th&ecirc;m ch&ugrave;m tour hấp dẫn:</span></span></span></strong></p> <ul> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><strong><a href="http://vietrektravel.com/travel/SP604/Tour-Phan-Thiet-(3n2d)"><span style="color:#e67e22">Tour Phan Thiết 3 ng&agrave;y 2 đ&ecirc;m</span></a></strong></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><strong><a href="http://vietrektravel.com/travel/SP602/Tour-Da-Lat-3-Ngay-2-Dem-Gia-Re-Hot-Nhat"><span style="color:#e67e22">Tour Đ&agrave; Lạt 3 ng&agrave;y 2 đ&ecirc;m</span></a></strong></span></p> </li> <li style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:14px"><strong><a href="http://vietrektravel.com/travel/SP608/Tour-Phu-Quoc-3-Ngay-2-Dem-Kham-Pha-Dao-Ngoc"><span style="color:#e67e22">Tour Ph&uacute; Quốc 3 ng&agrave;y 2 đ&ecirc;m</span></a></strong></span></p> </li> </ul>